راهنمای اتصال به درگاهراهنمای اتصال به درگاه

 

ملت پی

 

راهنمای وب سرویس ملت پی:

شماره سفارش: شناسه ای عددی که فروشنده به وبسرویس ارجاع می دهد که جهت پیگیری در سایت کاربرد دارد.(orderld)

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ: ﺷﻨﺎﺳﻪ اي یکتا ﮐﻪ ﺑﺮاي پیگیری تراکنش در ملت پی مورد استفاده قرار می گیرد(pid).

Api: کد درگاه فروشنده در سایت ملت پی 

آدرس وﺑﺴﺮوﯾﺲ:

https://banking.tmsr.co.ir/service/wsdl

اتصال به وبسرویس با استفاده از soap انجام می گیرد، لذا بستر لارم را با توجه به زبان برنامه نویستان ایجاد کنید.نیازمندی ها:

ملت پی ایجاد بستر لازم برای پرداخت اینترنتی هست و هیچ تعهدی برای ارائه خدمات به مشتری ندارد.ابتدا باید مشتری را به مرحله ای برسانید که لازم به پرداخت وجه هست و سپس مشتری را به پرداخت هدایت کنید. وظیفه ملت پی ایحاد ستر برای پرداخت اینترنتی هست و هیچ تعهدی برای ارائه خدمات به مشتری را ندارد.

  -ﺑﺎ هماهنگی ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮور ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

اکستنشن soap ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

allow_url_fopen  فعال باشد.

file_get_contents فعال باشد.

Fopen ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

Curl ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺪ requestPayment را از وﺑﺴﺮوﯾﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ:

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ارسالی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ:

Api: ﺷﻨﺎﺳﻪ درﮔﺎه

Amount: ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ریال

5

CallbackUrl: آدرس ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه

OrderId: ﺷﻤﺎره ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوﺷﻨﺪه/ﻓﺮوﺷﮕﺎه

Text:  ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﻌﺪ از فراخوانی اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ، یک ﻋﺪد ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ منفی ﺑﻮد بعنی کد ﺧﻄﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ کد را ﺑﻪ آﺧﺮ آدرس

http://www.mellatpay.com/payment/online/pid:

 ارﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ کنید و ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ملت ﭘپی ﻫﺪاﯾﺖ کنید.

 

 بررسی ﺧﺮﯾﺪ:

ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ، ﺑﻪ آدرس کالبک ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ، ﮐﻪ در آدرس کالبک ﺷﻨﺎﺳﻪ pid ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ترکنش در ملت پی ﻗﺮار دارد.

اکنون ﺑﺎﯾﺪ یکﺑﺎر دﯾﮕﺮ از وﺑﺴﺮوﯾﺲ ملت پی ﻣﺘﺪ verify را اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﯿﺪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارسالی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ:

 Api: شناسه درﮔﺎه

Amountمبلغ به ریال

Pidشناسه پرداخت در ملت پی

بعد از درخواست این متد اگر پاسخ سرویس عدد 1 بود، تراکنش موفق بوده و در غیر اینصورت عددی منفی است که کد خطای تراکنش است. شرح خطاهای مربوط به هر کد را در ادامه خواهید دید.

 ﮐﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ:

10-  api نامعتبر است

13-  آیپی نامعتبراست

21-  مبلغ ازکف تعریف شده کمتراست

22-  مبلغ ازسقف تعریف شده بیشتراست

24-  مبلغ نامعتبراست

8-  ارتباط با بانک برقرارنشد

26-  درگاه غیرفعال است

12-  آیپی شما مسدود است

9-  خطای ناشناخته

25-  آدرس کالبک خالی است

31-  چنین تراکنشی یافت نشد

23-  تراکنش انجام نشده

33- تراکنش انجام شده اما مبلغ نادرست است 

 

با آرزوی موفقیت (تیم برنامه نویسی سیما رسانه)

 

جهت مشاهده ی راهنمای اتصال درگاه بانکی می توانید فایل راهنما را از لینک زیر دانلود نمائید:

https://banking.tmsr.co.ir/root/upload/up_plugins/1420632762769.zip